Domovska strankaHome | Mapa stránkyMapa | Tisk StránkyTisk | KontaktyKontakty
Obrázek stránek
MENU
Počet návštěv
Počítadlo

Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana

příspěvková organizace

Žižkova 285, Týn nad Vltavou

Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště

zpracováno na základě ustanovení zákona čís. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění,

Č.j.: 131/2010

Vypracoval:

Michal Pelc - OZO v prevenci rizik ALLIMIT s.r.o.

Schválil:

Mgr. Zdenka Meškánová

Pedagogická rada projednala dne:

13.4.2010

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

14.4.2010

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

14.4.2010

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Rozdělovník:

Číslo výtisku

Funkce

Jméno

1

(archivní)

Organizační řád

2

3

4

5

Ředitelka školy

Zástupce ředitelky školy

Správce hřiště

Vyučující Tv - kabinet

Sborovna školy - dokumenty

Mgr. Zdenka Meškánová

Mgr. Pavel Kerner

Aleš Martínek

Mgr. Karel Vágner

Ostatní zaměstnanci

LIST ZMĚN a REVIZÍ:

číslo

list / článek

důvod změny

datum

podpis

1. Účel

Na základě ustanovení zákona čís. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy, zavádí postupy, které vedou k zajištění prevence ochrany zdraví a bezpečnosti při užívání zařízení.

2. Ustanovení právních norem

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 13:

Vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy

(1) Uživatelé staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení, staveb pro obchod a pro shromažďování většího počtu osob jsou povinni zajistit, aby vnitřní prostředí pobytových místností15) v těchto stavbách odpovídalo hygienickým limitům chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů, upravených prováděcími právními předpisy. Tím není dotčena povinnost vlastníka stavby podle zvláštních právních předpisů udržovat stavbu v dobrém stavebním stavu.16)

(2) Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí je povinen zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem. Podmínky provozu takové hrací plochy s pískovištěm, režim údržby a způsob zajištění stanovených hygienických limitů upraví provozovatel v provozním řádu.

Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

2. Výklad pojmů

Pískoviště – je ohraničená plocha s možností výměny písku, určená pro hraní dětí nebo např. doskočiště..

Písek – kopaný písek, který vyhovuje hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Opatření na zabránění nebo odstranění kontaminace písku a hracích ploch – opatření vedoucí k minimalizaci mikrobiologického znečištění, jako je např. propařování písku, zábrana vstupu volně pobíhajících zvířat, zakrytí pískoviště apod. Systém opatření je uveden v provozním řádu hracích ploch.

2. Pískoviště - doskočiště

Pískoviště jsou zajištěna kryty, plachtami apod., které zamezují přístupu zvířat a náhodnému znečišťování. Areál hřiště je označen zákazem vstupu pro cizí osoby, areál je zabezpečen plotem.

Před činností dětí na pískovišti je kryt odstraněn a uložen mimo dosah dětí.

Pedagogický pracovník provede kontrolu pískoviště, zda se v něm nenachází předměty, které by mohly děti hrající si v pískovišti ohrozit - vizuální kontrolu, prohrábnutí písku. Zajistí odstranění cizích předmětů hygienicky bezpečným způsobem. Současně provede kontrolu i celého okolí pískoviště, travnatých ploch apod.

Kontrola se zaměřuje i na technický stav hřiště. Závady hlásí pedagogický pracovník zaměstnanci, který zajišťuje údržbu - školník.

Pedagogický pracovník má povinnost provést kontrolu množství písku v doskočišti s ohledem na možné riziko úrazu o vystupující konstrukční část sportoviště (zakryté hrany dostatečnou vrstvou písku apod.).

Stav pískoviště je pedagogickým pracovníkem sledován průběžně, cizí předměty jsou průběžně odstraňovány, stejně jako znečištěný písek.

Po ukončení pobytu venku zajistí pedagogický pracovník kontrolu pískoviště a zajistí jeho zakrytí.

Pískoviště je pravidelně upravováno rytím, aby se vrstvy písku promíchávaly a zkypřovaly a byly nalezeny i hlouběji ukryté předměty.

Důkladné vyčištění celého objemu písku se provádí vždy před zahájením činnosti na jaře.

3. Hrací plochy

Pro provozování hracích ploch je nutné zabezpečit:

- kvalitu povrchu

u travnatých ploch celistvost zatravnění, údržbu, včetně použití kvalitní závlahové vody, která musí odpovídat alespoň I. třídě pro závlahu ve smyslu normy,

u podlah a umělých povrchů použití materiálu či povrchového nátěru, který je protiskluzový (minimalizuje nebezpečí uklouznutí) a tlumí běžné doskoky a dopady,

u přírodních ploch neprašnost, pravidelné urovnávání povrchu, odstraňování kamínků a jiných přírodnin, které by mohly vést ke zranění,

4. Postup při provádění kontrol

a/ běžná vizuální kontrola – provádí ji školník v prováděcích cyklech, které jsou stanoveny podle frekvence užívání 1 x týdně; o provádění kontrol je proveden jednorázově zápis v knize provozu, při zjištění závady je proveden zápis vždy,

b/ provozní kontrola – provádí ji školník v prováděcím cyklu, 1 x za čtvrt roku; o provozních kontrolách se vždy vedou písemné záznamy;

c/ odborná technická kontrola – je prováděna výhradně revizním technikem minimálně 1x ročně v závislosti na frekvenci užívání daného zařízení podle doporučení výrobce s přihlédnutím k místním podmínkám; o provedené odborné technické kontrole vystavuje kontrolor revizní protokol.

Hygienické rozbory znečištění písku jsou prováděny odborně způsobilými osobami s platnou akreditací. Výsledky rozborů jsou ukládány v dokumentaci školy. Termíny rozborů jsou stanoveny takto

Plánované rozbory: Před zahájením jarní sezóny

Mimořádné rozbory: určí ředitel školy - např. při mimořádném znečištění

Pokud je součástí pískovišť i další tělovýchovná zařízení a vybavení jako skluzavky, houpačky, prolézačky apod., pověřený zaměstnanec školy provádí pravidelnou kontrolu jejich technického stavu a provozovatel zajišťuje jejich pravidelné kontroly a revize revizním technikem nejméně jednou ročně.

Obsah provozní kontroly

a) kontrola utažení upevňovacích prvků;

b) kontrola stavu nátěru

c) kontrola a údržba všech povrchů tlumicích nárazy;

d) kontrola označení vybavení za účelem indikace výšky náplní sypkého materiálu;

e) čistění;

f) odstranění skleněných střepů a jiných úlomků či znečišťujících příměsí;

g) kontrola sypké náplně na její správnou úroveň;

5. Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště

PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ

1) Provozovatel víceúčelového sportovního hřiště

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Týn nad Vltavou, Malá Strana

2) Hřiště jsou určena k provozování sportovních aktivit žáků školy v rámci vyučování i zájmové činnosti, pro širokou veřejnost všech věkových skupin zejména k míčovým hrám – fotbal, volejbal, nohejbal, vybíjená apod. Hřiště je vybaveno sportovním zařízením pro skok daleký, fotbalovými brankami a dále běžeckou dráhou pro atletické aktivity.

3) Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina.

4) Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště a ustanovení tohoto řádu.

5) Do prostoru hřiště je zakázán vstup všem osobám, které jsou pod vlivem alkoholu, nebo pod vlivem omamných látek.

6) Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm i jakýmikoliv předměty, které by ohrožovaly bezpečnost návštěvníků.

7) Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se na hřišti tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani ostatním.

Provoz a správa hřiště

1) Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce hřiště.

2) Denní provoz víceúčelového hřiště :

- dny školního vyučování od 7 hodin do 20 hodin

- mimo dny školního vyučování dle údajů v nájemní smlouvě

Vstup do sportovního areálu je povolen pouze vchody z ulice Žižkova a Orlická. Je zakázáno přelézat ploty a zamčené vchody kolem sportovního areálu.

3) Objednávky a smlouvy zajišťuje hospodářka školy v pracovní dny od 08 hodin do 15 hodin na telefonním čísle 385721421. Objednatel uvede své jméno, adresu, případně organizaci a IČO, předpokládaný druh provozovaného sportu a případně telefonické spojení.

4) V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště , je jeho správce oprávněn částečně omezit a nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednateli.

5) Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 1 den před stanoveným časem a v případě sobot a nedělí v pátek dopoledne.

Pokud tak neučiní, nebudou přijímány od tohoto objednatele další objednávky.

6) V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.

7) Pravidelné služby jsou hrazeny v souladu se smlouvou.

Správce hřiště – školník

- provádí pravidelnou kontrolu tělovýchovných zařízení, jejich technického stavu v termínech určených v bodě 4 provozního řádu a zajišťuje s hospodářkou školy jejich pravidelné kontroly a revize revizním technikem nejméně jednou ročně, odpovídá za okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad,

- provádí drobné opravy a údržbu hřiště, hlásí svému nadřízenému větší opravy,

- pečuje o zeleň - sekání a úklid trávy, údržba zeleně, , hrabání a úklid listí, suché trávy, drobné prořezy keřů a dřevin.

Povinnosti pro školní tělesnou výchovu.

a)Žáci se převlékají v předem určené šatně. Během hodiny tělesné výchovy zajistí vyučující její uzamčení. Zajistí také uložení cennějších předmětů (hodinky, mobilní telefony atd.).

b)Na hřiště vcházejí pod vedením vyučujícího jím vybraným vchodem.

c)Před zahájením vyučování není žákům vstup na hřiště povolen. Na hřiště vstupují jen v doprovodu vyučujícího.

d)Žákům je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se na hřišti (např. branky, překážky atd.) a manipulovat s nimi. Výjimku může povolit jen vyučující.

e)Na hřišti jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek.

f)Po skončení vyučovací hodiny zajistí vyučující pořádek na hřišti a nechá uklidit veškeré nářadí, náčiní a pomůcky, které v hodině potřeboval. Vyučující poslední hodiny TV je povinen uklidit veškeré zbývající náčiní a nářadí.

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku.

1) V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.

2) V této souvislosti zde platí zákaz :

- vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu

- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená / koš u vstupu na hřiště/

- vstupu v nevhodné obuvi –boty s podpatkem,

- manipulace s ostrými předměty

- jízdy na kole a na kolečkových bruslích

- přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa

- konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu, užívání omamných látek

- vstupu podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem omamných látek

- kouření v celém areálu

- rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu

- vstupu se zvířaty

- střelby míčem proti plotu z bezprostřední blízkosti a proti stěnám školní budovy

- užívání herního a sportovního zařízení a nářadí při zjištěném poškození

- zdržovat se v areálu mimo vymezenou provozní dobu

- narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem

- přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující

zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat

3) V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám + rozhodčí.

4) Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí 

5) Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat podmínky bezpečného provozování, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

6) Uživatel je povinen dodržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení hříště (v případě poškození, nebo zničení bude škola vymáhat náhradu), nahlásit vzniklou škodu neprodleně provozovateli.

7)Uživatel je povinen písemně ohlásit každý úraz, který se stal v době pronájmu na hřišti do tří

dnů hospodářce školy na adresu sídla školy.

8) Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu školy, vyjma úrazů vzniklých při vyučování.

9) Provozovatel neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí, které nebyly uloženy na místě k tomu určeném, což je uzamčená šatna.

Další ustanovení

1) Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce a nebo pracovník školy oprávněn jej z hřiště vykázat. Všichni uživatelé sportovního areálu budou bezpodmínečně dodržovat pokyny a nařízení ředitelství školy, pedagogických pracovníků, správce a dalších osob, kteří budou mít oprávnění dané vedením školy.

2) Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit Městské policii - viz číslo níže.

3) Tento provozní řád a jeho případné změny včetně jména správce hřiště budou vyvěšeny u vchodu do tělocvičny a na webových stránkách školy.

4) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen ZŘ Mgr.Pavel Kerner, při kontrolách provádí písemné záznamy

5)Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 14.4.2010. Jeho změny se provádějí při každé změně některých údajů vyhlášených ve Sbírce zákonů.

Hasiči

Záchranná služba

Policie

Městská policie

Integrovaný

záchranný systém

150

155

158

800 152 252

385772 232

112

Lékárnička je uložena v době vyučování v kabinetu Tv nebo u hospodářky školy.

Nejbližší telefonní stanice je dostupná v 1.poschodí u hospodářky školy v době 7,00 hod.-15,30 hod.

V Týně nad Vltavou dne 8.4.2010

Mgr.Zdenka Meškánová

ředitelka školy


© 2011 Všechna práva vyhrazena ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana.