Domovska strankaHome | Mapa stránkyMapa | Tisk StránkyTisk | KontaktyKontakty
Obrázek stránek
MENU
Počet návštěv
Počítadlo
Základní škola, Týn nad Vltavou, Malá Strana
ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
Vzdělávání cizinců
Č.j.: 13 / 2008
vypracoval: Mgr. Zdenka Meškánová , ředitel školy
Schválil Mgr. Zdenka Meškánová , ředitel školy
Pedagogická rada projednala dne: 22.1.2008
Směrnice nabývá plastnosti ode dne: 23.1.2008
Směrnice nabývý účinnosti ode dne: 23.1.2008
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Změny jsou dány školským zákonem, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2008.

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

1. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

2. Ustanovení odstavců 3 až 5 § 38 školského zákona se nevztahují na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají na území České republiky přechodně po dobu delší než 90 dnů, a jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky přechodně po dobu delší než 90 dnů, pokud plní povinnou školní docházku ve škole zřízené na území České republiky právnickou osobou se sídlem mimo území České republiky.

3. Přijímání cizinců. Osoby, které nejsou státními občany České republiky a pobývají oprávněně na území České republiky se mohou stát žáky školy na základě rozhodnutí ředitele, pokud předloží škole písemnou žádost, dokumenty prokazující oprávněnost pobytu na území České republiky a osobní doklady, zejména rodný list.

4. O zařazení žáka do ročníku rozhodne ředitel školy na základě předložených dokladů o dosavadním vzdělání. V případě pochybností nebo nedostačujících znalostí žáka, zvláště českého jazyka rozhodne ředitel na základě doporučení komise, která přezkoušením zjistí úroveň znalostí žáka a znalostí českého jazyka.

5. Při hodnocení žák z předmětu český jazyk a literatura vyučující přihlédne k dosažené úrovni znalosti českého jazyka. Závažné nedostatky ve vědomostech z tohoto předmětu se považují za objektivní příčinu, pro kterou žák nemusí být v průběhu prvního roku školní docházky klasifikován.

6. Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám podle tohoto zákona za stejných podmínek.

7. Osoby, které nejsou uvedeny v odstavci 1, mají za stejných podmínek jako občané Evropské unie přístup:
a) k základnímu vzdělávání, včetně vzdělávání při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, pokud pobývají na území České republiky,
b) ke školnímu stravování a k zájmovému vzdělávání poskytovanému ve škole a školským službám v pravidelné denní docházce, pokud jsou žáky základní školy, podle tohoto zákona, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

8. Školní matrika školy podle povahy její činnosti obsahuje tyto údaje žákovi
a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo žákovi přiděleno, dále státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,

9. Školní matrika školského zařízení podle povahy jeho činnosti obsahuje tyto údaje o žákovi:
a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo žákovi přiděleno, dále státní občanství a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,

Závěrečná ustanovení

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Mgr.Pavel Kerner
2. O kontrolách provádí písemné záznamy
3. Směrnice nabývá účinnosti dnem : 23.1.2008
V Týně nad Vltavou dne 14.1.2008
Mgr. Zdenka Meškánová
ředitelka školy      

© 2011 Všechna práva vyhrazena ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana.